LINQE PËR DIASPORË

Vizita e ministrit Xhemail Çupi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rezultoi e frytshme duke ju mundësuar shoqatave të mërgatës në Nju Jork dhe rethinë, shfrytëzimin e hapësirave të Qendrës Informative Kulturore

Vizita e punës e ministrit Dr. Xhemail Çupi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në muajin mars të këtij viti rezultoi e frytshme në drejtim të hapjes së mundësisë për shoqatat е mërgatës sonë në Nju Jork dhe rrethinë që të shfrytëzojnë hapësirat e galerisë së Qendrës Informative Kulturore për realizimin e aktiviteteve të tyre.

Albanian

Në dobi të diasporës nga plani akcionar parashihet të krijohet një sektor që do të shërbej nën Fondin për sigurime pensionale dhe invalidore të RMV-së

Sipas planit të akcionar të Strategjisë Nacionale të Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim me diasporën, një nga aktivitetet e planifikuara për Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, që tashmë është funksionale është krijimi i një sektori në kuadër të Fondit për sigurime pensionale dhe invalidore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me veprime qartas të përcaktuara zgjidhjen e lëndëve/kërkesave në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare për sigurim social, pagesa të pensioneve etj. dhe të vepruarit në lidhje me marrëveshjet për sigurim social të diasporës.

Albanian

Inicim të procedurës për ratifikimin e një marrëveshjeje bilaterale për sigurime shoqërore të nënshkruar me Mbretërinë e Danimarkës.

Inicim të procedurës për ratifikimin e një marrëveshjeje bilaterale për sigurime shoqërore të nënshkruar me Mbretërinë e Danimarkës.
Me qëllim të zgjerimit të bashkëpunimit me shtetet ku qëndron diaspora me marrëveshje bilaterale të sigurimeve shoqërore, të parashikuara në planin e veprimit për zbatimin e Strategjisë Nacionale për bashkëpunim me diasporën, nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, është kërkuar për të filluar procedurën e ratifikimit të marrëveshjes bilaterale për sigurimet shoqërore të lidhur me Mbretërinë e Danimarkës. Konkretisht, Marrëveshja e sigurimeve shoqërore ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Mbretërisë së Danimarkës nga Republika e Maqedonisë së Veriut është ratifikuar më 20 mars 2000 dhe është bërë shpallja, por nuk ka hyrë në fuqi pasi ende nuk është ratifikuar nga Mbretëria e Danimarkës.

Albanian

Pages