Vizioni dhe misioni

Vizioni – Vendosja e bashkëpunimit të gjerë dhe efektiv të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe diasporës, në fusha të ndryshme, i bazuar në interes dhe besim të përbashkët, paraqet një shtytës të zhvillimit socio – ekonomik dhe kulturor të shtetit dhe zhvillimit dhe realizimit të potencialit njerëzor dhe material të diasporës dhe vlerave të saj nacionale.


Misioni – Të riafirmojë përkushtimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut drejtë diasporës, përmes zhvillimit të një sistemi koherent dhe konsistent të kornizës institucionale dhe politike, që çdo përfaqësues i diasporës të ketë të drejta të siguruara, të ketë njohuri për mundësitë dhe të mund të kontribuojë për zhvillim të qëndrueshëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përmes realizimit të përfitimit të rëndësishëm dhe të përbashkët.
 

Albanian