ARSIMI, SHKENCA DHE TË RINJTË

•    Arsimi, shkenca dhe të rinjtë:


Zgjerimi i bashkëpunimit me diasporën në fushën e arsimit, shkencës dhe të rinjve.
Njohuri të për ndryshimet dhe karakteristikat ekzistuese të diasporës, veçanërisht në pjesën e kontingjentit të migracionit, implikojnë nevojën për zgjerimin e bashkëpunimit me diasporën në pjesën e arsimit, shkencës dhe të rinjve. Si fusha prioritare të veprimit në fushën e arsimit ndahen zgjerimi dhe avancimi i mundësive për: mësim të gjuhës amtare të fëmijëve në diasporë; përfshirja e fëmijëve dhe të rinjve nga diaspora në arsimin fillor, të mesëm dhe të lartë në Maqedoninë e Veriut, rritja e mobilitetit të nxënësve dhe studentëve; vendosja e bashkëpunimit me diasporën shkencore dhe rrjetëzimi me kuadrot shkencore në vend, në drejtim të përfshirjes së asj në arsimin e lartë dhe gjatë realizimit të projekteve shkencore-hulumtuese, rritje të komunikimit dhe bashkëpunim i të rinjve nga diaspora dhe nga Maqedonia e Veriut, si supozim për ruajtjen e identitetit të tyre kulturor dhe shtetëror.

 

Albanian