Shiqiri KORUMI - Shef kabineti

Përshkrim i shkurtër I detyrave të punës:

Shefi i kabinetit, organizimi i punës së kabinetit, realizimi i punëve administrative dhe protokollare për ministrin, përgatitja e akteve korresponduese, komunikimi me organet e drejtorive shtetërore, komunikimi me organizata, shoqata, individë nga diaspora, të tjera me urdhër të ministrit.

Albanian