КОНТАКТ

Министер задолжен за дијаспора

Влада на Република Македонија

Булевар „Илинден“ бр. 2

1000, Скопје

Република Македонија

Macedonian