ДИЈАСПОРАТА И ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ

•    Дијаспората и економскиот развој

Воспоставување економска соработка меѓу земјата и дијаспората на различни полиња, заснована на партнерство, еднакви можности и взаемна корист.
Придонесот на дијаспората за унапредување на економскиот развој на РепубликаСевернаМакедонија е неоспорен и многуважен. Досегашните дискусии во оваа област често се однесува на девизните дознаки и потребата од зголемени директни инвестиции од дијаспората. Истовремено, беа запоставени важни аспекти кои се подеднакво важни и возаеднички интерес наземјата и на дијаспората.Следствено, Стратегијата останува дефиниција за унапредување на можностите за побрз, побезбеден и поевтин трансфер на девизните дознаки и создавање претпоставки за нивно попродуктивно користење, како и унапредување на условите за поголема вклученост на бизнисмените од дијаспората во неа сите облици на инвестициски активности во земјата. Дополнително, констатирана е потребата за: воспоставување соработка во областа на трансфер назнаење и технологија во различни области; свесностза потребата од извоз на македонски производи воземји/региони со најголема дијаспора; развој на туризмот од дијаспората; унапредување на состојбите во делот на филантропските придонеси на дијаспората. Ефективноста на активностите во овие области е суштински одредена од нивната имплементација на локално ниво и посветеностa на локалните власти да го искористат овој развоен потенцијал.
 

Macedonian