ПОПЛАКИ

Macedonian

Поплака претставува изјава на незадоволство во однос на одвивањето на вашите услуги во матичната земја, при што се очекува одговор или решение на поплаката.

Подносител на поплака може да биде секое физичко или правно лице.

Постапување по поплака опфаќа разгледување на поплаката, прибирање на податоци и доставување одговор во најкраток можен рок, а не подолго од 30 дена.

Анонимни поплаки ќе бидат регистирани во системот за поплаки, иако Кабинетот не се обврзува да постапуваа по анонимни или поплаки со навредлива содржина.